Térmens i condicions

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL WEB.

1) INTRODUCCIÓ.
Les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre La Lola | Food & Drink i els usuaris d’aquesta pàgina web (www.lalolafoodanddrink.com).

A l’utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’usar aquesta pàgina web.

La Lola | Food & Drink podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació, i / o les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la nostra web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al web oa l’adquisició de qualssevol béns oferts en la mateixa.

És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes o, si no d’aquests, el de l’ús de la pàgina web.

2) TITULARITAT DEL PORTAL.
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les Dades identificatives de l’responsable titular de l’portal són els següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: LOLA OBIOLS OBIOLS
CIF: 78149746R
DOMICILI SOCIAL: Carrer Llorens Tomàs i Costa, 8, 25700 la Seu d’Urgell, Lleida
A efectes aclaridors Lola Obiols. quedarà identificada en tot el document com La Lola | Food & Drink.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS.
Tots els continguts que es mostren a la pàgina web www.lalolafoodanddrink.com, i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (RDL 1/96 que aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i per la Llei de marques 17/2001) i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Lola | Food & Drink i / o de tercers titulars dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Lola | Food & Drink.

No es podrà establir cap vincle a aquesta web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de la Lola | Food & Drink.

L’existència de links al web de la Lola | Food & Drink, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos, pel que La Lola | Food & Drink no accepta cap tipus de responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivat del seu ús.

Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre La Lola | Food & Drink i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. La Lola | Food & Drink es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu web.

4) XARXES SOCIALS.
En compliment del que estableix l’art. 10 de LSSI, informem als usuaris que La Lola | Food & Drink és el prestador de serveis de la societat de la Informació, dels enllaços que la nostra web estableix als nostres perfils en xarxes socials:
https://www.facebook.com/lalolafoodanddrink
https://twitter.com/lalolafooddrink
https://www.instagram.com/lalolafoodanddrink/
sent la informació subministrada en l’avís legal d’aquesta web extensible a aquests perfils.

5) RESPONSABILITAT La Lola | Food & Drink.
i. La Lola | Food & Drink realitza tots els seus esforços per mantenir actualitzada la seva pàgina web i perquè l’usuari pugui accedir-hi en tot moment. No obstant això, és possible que, per raons tècniques el visionat i funcionament de la pàgina no sigui correcte o complet. La Lola | Food & Drink no garanteix que la seva pàgina web es trobi en tot moment disponible, i per tant, la Lola | Food & Drink no es farà responsable pels danys i perjudicis de naturalesa que poguessin derivar-se de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) la manca de disponibilitat de la web, inferències, interrupcions, caigudes, o suspensions temporals de la pàgina web ,
 (Ii) virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament de el sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a La Lola | Food & Drink, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació;
 (Iii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a La Lola | Food & Drink;
 (Iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;
 (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a La Lola | Food & Drink, inclosos supòsits de força major.

iii. Els serveis de la societat de la informació oferts en aquesta web i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest Avís Legal. La Lola | Food & Drink no té, per tant, respecte d’aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat ni adoptar mesures de seguretat específiques. S’informa l’Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.

iv. En el cas d’usuaris menors d’edat o incapaços, la utilització del web serà sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, havent aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web. Per tant i sense perjudici de tot allò previst com Avís Legal; en la seva condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables de que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de La Lola | Food & Drink o es registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador a zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d’aquells per les pàgines web.

v. La Lola | Food & Drink podrà, sense necessitat de previ avís, suspendre temporalment el contingut de la pàgina web per raons de manteniment o reparació dels seus sistemes i introduir els canvis que estimi oportuns en la pàgina web.

6) OBLIGACIONS L’USUARI.
i. L’Usuari s’obliga a el compliment de les presents Condicions Generals d’Ús, si escau les Condicions Particulars que fossin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pròpia web.

ii. L’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de la Lola | Food & Drink o de tercers.

iii. L’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de el lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i, en cap cas, resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de La Lola | Food & Drink, altres Usuaris de la web o per a tercers.

iv. L’Usuari servir la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició La Lola | Food & Drink cap acció que causi dany o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la web, comprometent-se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar total o parcialment la web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris.

7) COMUNICACIONS.
A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre La Lola | Food & Drink i l’Usuari, aquests hauran de dirigir a el Servei d’Atenció a l’Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a lalolafoodanddrink@gmail.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Departament d’Atenció a l’Client, La Lola, carrer llorens tomàs i costa , 8, 25700, la seu
Les comunicacions de la Lola | Food & Drink a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest a l’registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i / o l’adquisició de béns, la utilització de l’correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions. És responsabilitat de l’Usuari mantenir actualitzades les dades facilitades en la creació del seu compte, especialment les dades de contacte facilitades per a la gestió de comandes

8) NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.
Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d’utilització del portal fos declarada total o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sols a el contingut o part de la mateixa que resulti nul o ineficaç subsistint en tota la resta la resta de Condicions Generals i tenint tal contingut o la part de la mateixa que resulti afectat per no posat, llevat que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar de forma integral.

9) Llei aplicable i jurisdicció.
Aquestes condicions generals d’accés, navegació i ús de la pàgina Web, així com qualsevol relació entre l’Usuari i La Lola | Food & Drink es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir o guardi relació amb l’ús d’aquesta web serà sotmesa a jurisdicció dels jutjats i tribunals de el domicili de l’consumidor de conformitat amb el que disposa l’art. 90.2 de l’RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En tot cas, és aplicable l’última Política de Privacitat acceptada per l’Usuari.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA.

1) INFORMACIÓ PRÈVIA.
La Lola | Food & Drink, informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i / o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.

A el fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa, l’usuari es compromet a:

  1. Fer ús d’aquesta pàgina web única i exclusivament per a realitzar comandes legalment vàlids.
  2. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats competents.
  3. Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzades aquestes dades. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
  4. A l’realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

2) REALITZACIÓ DE COMANDES.
i. La prestació del servei es fa efectiva des de l’establiment La Lola | Food & Drink més proper a el domicili indicat a la pantalla corresponent, de manera que, en qualsevol cas s’ha d’estar a les condicions particulars que puguin establir-se per cadascun dels establiments, pel que fa a terminis de lliurament, formes de pagament, comandes mínimes per lliurament a domicili, i procediments per a resoldre possibles incidències.

ii. Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé realitzar la seva comanda “sense registrar”. Per accedir com a usuari registrat haurà d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

iii. Per procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla, i si escau facilitar les dades que siguin requerides per a la gestió de la comanda, determinant en cada formulari les dades que resulten obligatoris per al procés de compra. Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat a la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”, i apareixerà a la pantalla corresponent els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IVA i despeses d’enviament incloses) , al costat de les ofertes aplicables a la seva comanda, sent en aquest moment quan l’usuari selecciona l’oferta que consideri oportuna.

iv. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en l’establiment de referència, si hagués dificultats pel que fa a el subministrament o no quedessin en estoc, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per informar-lo, oferir-li un producte alternatiu i / o si és el cas reemborsar l’import que pogués haver abonat.

v. Confirmació de la comanda: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció de confirmació de la comanda, en la qual apareixeran relacionats els productes adquirits, sent responsable el propi usuari de revisar i confirmar els productes, els preus i les ofertes seleccionades en el cas. Un cop confirmada la comanda i rebuda l’ordre de la comanda, La Lola | Food & Drink enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

vaig veure. Durant el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar l’hora de repartiment o de lliurament a domicili de la comanda, si bé el temps estimat per procedir al lliurament de les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a La Lola | Food & Drink.

vii. Consulta a botiga o en www.lalolafoodanddrink.com el cost per repartiment a zones de l’extraradi.

3) DESISTIMENT.
La Lola | Food & Drink informa l’Usuari que no té obligació d’enviar a l’consumidor un document de desistiment per poder revocar la contractació de l’servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, a l’trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 de l’ Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor o clarament persona

4) PREUS.
En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en euros, inclòs l’IVA. Les comandes la destinació de lliurament siguin les Illes Canàries estaran exempts d’IVA i se’ls aplicarà l’impost general indirecte canari (IGIC).

Algunes de les ofertes i promocions que apareixen a la web són exclusives per les comandes realitzades a través de la mateixa, no sent vàlides en l’àmbit de comandes realitzades telefònicament o en el propi establiment.

5) PAGAMENTS.
A la pantalla corresponent a l’pagament de la comanda, apareixeran, senyalitzats amb els logotips corresponents als diferents mitjans de pagament disponibles en l’establiment de referència, podent triar el que li resulti més convenient.

En el cas de pagaments realitzats en efectiu en comandes a domicili, se li demanarà que indiqui si necessita canvi per abonar la comanda, i si escau l’import que necessita. En cas que no indiqui res el repartidor només portarà amb si canvi de 10 €.

Els diferents mitjans de pagament amb els quals pot comptar cada establiment són els següents:

• Efectiu
• Targeta de crèdit-dèbit.
• PayPal
Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes, quan s’indiquin els logotips corresponents a les targetes acceptades en cada establiment: Visa, Mastercard, American Express i Affinity Card.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. A l’autoritzar el pagament amb la targeta facilitada està confirmant que és el titular de la targeta.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés

Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:

En els casos en què es demostri que és procedent la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, La Lola | Food & Drink procurarà realitzar el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.

6) RECLAMACIONS.
L’usuari pot formular una queixa o reclamació a el Servei d’Atenció a l’Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a lalolafoodanddrink@gmail.com
A més La Lola | Food & Drink disposa de fulls de reclamacions, a disposició dels seus clients en l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació a l’establiment encarregat de la prestació efectiva de el servei.

D’acord amb el que disposa l’Art. 14.1 de l’Reglament núm 524/2013 de la UE, l’informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes, que es troba disponible en el següent enllaç: http: //ec.europa .eu / consumers / ODR /